Synthesis, Characterization and Investigation of DNA Binding Properties of Biologically Active Quinoline Substituted Silicon (IV) Phthalocyanine Compounds

Synthesis, Characterization and Investigation of DNA Binding Properties of Biologically Active Quinoline Substituted Silicon (IV) Phthalocyanine Compounds
510 Views

BİYOLOJİK AKTİF KİNOLİN SÜBSTİTÜE SİLİSYUM (IV) FTALOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE DNA BAĞLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ .  ( 2019-2020 )

Bu çalışmada ilk olarak 8-hidroksiknolin ile 4-nitroftalonitril ve silisyum (IV) ftalosiyanin yola çıkılarak farklı kinolin sübsstitüe-ftalonitril ligandı ve kinolin sübstitüe silisyum (IV) ftalosiyanin sentezlenmiştir. Kinolin sübsstitüe-ftalonitril ligandının metal tuzları ile klasik metot şartlarında reaksiyonu sonucunda metalli ftalosiyaninler elde edilmiştir. Ayrıca çinko ftalosiyanin kompleksi uygun şartlarda suda çözünür kuaternize halde elde edilmiştir. Sentezlenen bu yeni maddelerin molekül yapıları UV-Vis, FT-IR, 1H-NMR ve MALDI-TOF ve Q-TOF Kütle spektrumları ile karakterize edilmiştir. Son olarak sentezlenen kuaternize ftalosiyaninin DNA özelliği incelenmiştir.

  • Project Type: Project Supported by TUBITAK 2209/A
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: April 2020

 

Institutional Information

Faculty of Arts & Science

Department of Chemistry

Inorganic Chemistry

Proje yöneticisi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

selinkavgaoglu193@gmail.com

Proje Araştırmacısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

meltembalcik97@gmail.com